ºÉÉ®úɴɱÉÒ 
 
 
 
 
    |ÉlɨÉÉä%vªÉɪÉ& ÊuùiÉÒªÉÉä%vªÉɪÉ& iÉÞiÉÒªÉÉä%vªÉɪÉ& SÉiÉÖlÉÉæ%vªÉɪÉ&
    {É\SɨÉÉä%vªÉɪÉ& ¹É¹`öÉä%vªÉɪÉ& ºÉ{iɨÉÉä%vªÉɪÉ& +¹]õ¨ÉÉä%vªÉɪÉ&
    xɴɨÉÉä%vªÉɪÉ& nù¶É¨ÉÉä%vªÉɪÉ& BEòÉnù¶ÉÉä%vªÉɪÉ& uùÉnù¶ÉÉä%vªÉɪÉ&
    jɪÉÉänù¶ÉÉä%vªÉɪÉ& SÉiÉÖnÇù¶ÉÉä%vªÉɪÉ& {É\SÉnù¶ÉÉä%vªÉɪÉ& ¹ÉÉäb÷¶ÉÉä%vªÉɪÉ&
    ºÉ{iÉnù¶ÉÉä%vªÉɪÉ& +¹]õÉnù¶ÉÉä%vªÉɪÉ& BEòÉäxÉ˴ɶÉÉä%vªÉɪÉ& ˴ɶÉÉä%vªÉɪÉ&
    BEò˴ɶÉÉä%vªÉɪÉ& uùÉ˴ɶÉÉä%vªÉɪÉ& jɪÉÉä˴ɶÉÉä%vªÉɪÉ& SÉiÉÖÇ˴ɶÉÉä%vªÉɪÉ&
    {É\SÉ˴ɶÉÉä%vªÉɪÉ& ¹ÉbÂ÷˴ɶÉÉä%vªÉɪÉ& ºÉ{iÉ˴ɶÉÉä%vªÉɪÉ& +¹]õÉ˴ɶÉÉä%vªÉɪÉ&
    BEòÉäxÉËjɶÉÉä%vªÉɪÉ& ËjɶÉÉä%vªÉɪÉ& BEòÉËjɶÉÉä%vªÉɪÉ& uùÉËjɶÉÉävªÉɪÉ&
    jɪÉϺjɶÉÉä%vªÉɪÉ& SÉiÉÖϺjɶÉÉä%vªÉɪÉ& {É\SÉËjɶÉÉä%vªÉɪÉ& ¹ÉÏbÂ÷jɶÉÉä%vªÉɪÉ&
    ºÉ{iÉËjɶÉÉä%vªÉɪÉ& +¹]õËjɶÉÉä%vªÉɪÉ& BEòÉäxÉSÉi´ÉÉË®ú¶ÉÉä%vªÉɪÉ& SÉi´ÉÉË®ú¶ÉÉä%vªÉɪÉ&
    BEòSÉi´ÉÉË®ú¶ÉÉä%vªÉɪÉ& ÊuùSÉi´ÉÉË®ú¶ÉÉä%vªÉɪÉ& ÊjÉSÉi´ÉÉË®ú¶ÉÉä%vªÉɪÉ& SÉiÉÖ¶SÉi´ÉÉË®ú¶ÉÉä%vªÉɪÉ&
    {É\SÉSÉi´ÉÉË®ú¶ÉÉä%vªÉɪÉ& ¹É]ÂõSÉi´ÉÉË®ú¶ÉÉä%vªÉɪÉ& ºÉ{iÉSÉi´ÉÉË®ú¶ÉÉä%vªÉɪÉ& +¹]õSÉi´ÉÉË®ú¶ÉÉä%vªÉɪÉ&
    BEòÉäxÉ{É\SÉɶÉÉä%vªÉɪÉ& {É\SÉɶÉÉä%vªÉɪÉ& BEò{É\SÉɶÉÉä%vªÉɪÉ& Êuù{É\SÉɶÉÉä%vªÉɪÉ&
    ÊjÉ{É\SÉɶÉÉä%vªÉɪÉ& SÉiÉÖ& {É\SÉɶÉÉä%vªÉɪÉ&